เนื้อหา

สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวุฒิ กาญจนสุนทร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
วิทยฐานะ..ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิชาเอก การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

นายพิทักษ์พล เทศพรม

วิทยฐานะ..ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอก พลศึกษา 

นางรัตนาภรณ์ สามารถ

วิทยฐานะ..ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา..พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.)
วิชาเอก พยาบาลศาสตร์ 

นางธงชัย หอมเดิม

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอก พลศึกษา 

นายจิรวัฒน์ หนวดหอม

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอก พลศึกษา

 

Additional information